Privacy Policy

WERTI NV Privacyverklaring (uitgebreidere versie):


WERTI NV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Verwerkingsdoeleinden


WERTI NV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten en leveranciers voor klanten- en orderbeheer, leveranciers- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, leveranciersadministratie opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie/betalingen, opvolgen van de solvabiliteit, en het verzenden van marketing).


Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, heeft de klant/leverancier steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.


Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant/leverancier worden gedeeld met andere vennootschappen, externe accountant, incasso bureau en de leverancier van ons administratiesysteem, binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met WERTI NV verbonden zijn.


WERTI NV garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.


Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer/leveranciersbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen 7 jaar volgens de boekhoudwetgeving.Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant/leverancier heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.


Bovendien, heeft de klant/leverancier het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant/leverancier gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: sales@werti-verpakkingen.com


Direct marketing

De klant/leverancier heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.


Klacht

De Klant/leverancier beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).